Vallilan Hammaslääkärikeskus

Palvelua perinteellä ja asiantuntemuksella.

Informointilomake

potilaalle annettavat tiedot kun tietoja kerätään potilaalta

Rekisterinpitäjä ja tämän mahdollinen edustaja ja yhteystiedot

Vallilan Hammaslääkärikeskus Oy, Y-tunnus 0196746-7
Mäkelänkatu 30 A 4, 00510 Helsinki
09-765011

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hll Mikko Laukkanen
Mäkelänkatu 30 A 4
00510 Helsinki
09-765011

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Potilastiedon käsitteleminen perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista (298/2009).

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut, jos käsittely perustuu näihin etuihin

Oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä ei tapahdu.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Säännönmukaisia luovutuksia ja tietojen siirtoja:

 • eRA-ohjelmiston välityksellä reseptikeskukseen tiedot lääkemääräyksistä
 • eRA-ohjelmiston välityksellä potilastiedon arkistoon tiedot informoinnista, mahdolliset suostumustiedot sekä palvelutapahtuman tiedot
 • Kelalle tiedot sv-korvatuista hoitotoimenpiteistä
 • Lähetteen sekä tutkimus- ja hoitomääräysten tiedot
 • Mahdollinen potilastietojen etävarmistuspalvelu

Tarvittaessa luovutettavia:

 • Potilaalle pyynnöstä potilastiedot
 • Potilaan pyynnöstä tai viranomaisen määräyksellä potilastietoja kolmannelle taholle
 • Työpaikkakassoille tiedot laskutettavista ostoista
 • Vakuutusyhtiöille tapaturmailmoitus
 • Helsingin kaupungille palvelusetelit

Tapauksen mukaan tieto siitä, että rekisterinpitäjä aikoo siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei luovuteta/siirretä EU-maiden ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit

Potilastietojen säilytysajat on säädetty Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) liitteessä. Yleisin säilytysaika on 12 vuotta potilaan kuolemasta tai 120 vuotta potilaan syntymästä.
https://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5678.pdf

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista (ei koske lakisääteisesti käsiteltävää tietoa).
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista jos

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden; tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jona paikkansapitävyys varmistetaan
 • käsittely on lainvastaista, mutta rekisteröity ei vaadi tietojen poistamista
 • rekisterinpitäjä ei tarvitse tietoa, mutta rekisteröity tarvitsee sitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • rekisteröity vastustaa yleisen edun tai rekisterinpitäjän tai kolmannen oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa tietojen käsittelyä; käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi kun selvitetään syrjäyttävätkö rekisteröidyn perusteet rekisterinpitäjän käsittelyperusteet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötiedon käsittelyä suoramainontaa varten.

Muu informointi

Tietojen antaminen ei ole lakisääteinen velvollisuus tai sopimukseen perustuva vaatimus. Tiedon antamatta jättäminen voi johtaa kuitenkin siihen, että hoitoa ei voida antaa.

Tietoa ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.
(mikäli tieto käytetään automaattisen päätöksentekoon tai profilointiin, potilasta on informoitava tästä sekä annettava merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle).

Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot kerättiin, rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot yllä olevan mukaisesti.